POD PRĄD - światu, religii i tradycji. W poszukiwaniu Boga, prawdy i nadziei.
  ELEKTRYZUJĄCE WIEŚCI: bliska relacja z Bogiem bez dewocji i religijności. O czym się nie mówi? Historia kościoła i nieznane fakty,
tradycje świąteczne z perspektywy Biblii, kult maryjny i świętych, relikwie, dogmaty, zmieniony Dekalog, doktryny, czyściec i nie tylko.
 
             
    Wybrane cytaty biblijne:    
       
   
  Ewangelia Mateusza
7,14
   
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
   
       
   
  Ewangelia Jana
3,16
   
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, KTO W NIEGO WIERZY,
nie zginął, ale MIAŁ ŻYCIE WIECZNE.
   
       
   
  Dzieje Apostolskie
4,12
   
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem ŻADNEGO innego IMIENIA,
przez które moglibyśmy być zbawieni.
   
       
   
  Ewangelia Jana
14,6
   
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
JAK TYLKO PRZEZE MNIE.
   
       
   
  List do Rzymian
10,9
   
Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił
z martwych – ZBAWIONY BĘDZIESZ.
   
       
   
  1 List do Tymoteusza
2,5
   
Albowiem jeden jest Bóg, JEDEN TEŻ POŚREDNIK między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus JEZUS.
   
       
   
  List do Efezjan
2,8-9
   
ŁASKĄ bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest DAREM BOGA:
NIE Z UCZYNKÓW, aby się nikt nie chlubił.
   
       
   
 
Ewangelia Marka
3,31-35
   
Tymczasem nadeszła Jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
   
       
   
  Ewangelia Mateusza
1,24- 25
   
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej (z greckiego dosłownie "nie obcował z nią"), aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
   
       
   
  Ewangelia Łukasza
11,27-28
   
Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają.
   
       
   
  2 List do Koryntian
11,13-15
   
Ci fałszywi apostołowie – to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według dzieł swoich.
   
       
   
 
1 List do Tymoteusza
4,1-4
   
Duch zaś otwarcie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. ZABRANIAJĄ ONI WCHODZIĆ W ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE, nakazują powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać.
   
       
   
  1 List do Tymoteusza
3,2-4
   
Biskup więc powinien być bez zarzutu - MĄŻ JEDNEJ ŻONY, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości.
   
       
   
 
Dzieje Apostolskie
14,14-15
   
Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.
   
       
   
 
List do Galacjan
1,7-9
   
Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy NAWET MY lub ANIOŁ Z NIEBA głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!
   
       
   
  Ewangelia Mateusza
8,16-17
   

A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego:
On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. (Biblia Warszawska)

   
             
  1 List Piotra 2,24    
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. (Biblia Warszawska)
   
             
  Księga Apokalipsy
3,15-16
   
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wypluć z mych ust.
   
             
  Ewangelia Łukasza
10,21
   
Rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
   
             
  1 List do Koryntian
1,26-30
   
Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem, i odkupieniem.
   
           
Jeśli nie wskazano inaczej, powyższe wersety przytoczone zostały z przekładu Biblii Tysiąclecia.